Sobě ke cti, bližnímu k ochraně

Taktické cvičení

V pátek 24. 4. proběhne taktické cvičení. Sraz bude u hasičárny v 15:30

Taktické cvičení

V pátek 24. 4. proběhne taktické cvičení. Sraz bude u hasičárny v 15:30

Školení výjezdové jednotky

V pátek 15. 11. 2013 proběhne 

 

ŠKOLENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

 

Školení se bude konat od 17:00 v učebně ZŠ Klášterec nad Orlicí

V sobotu 16.11. 2013 od 8:00 proběhne brigáda. Je potřeba trochu uklidit v hasičárně a přejít před zimou techniku. Máme toho v plánu celkem hodně takže kdo budete mít čas příjďte pomoct.

 

Nánětové cvičení

Tento pátek (19. 4.) proběhne námětové cvičení. Sraz je v 16:30 u hasičské zbrojnice.

 

Druhy mimořádných událostí

Seznam "standardních" situací, popis možných zásahů dle definic.

Požár
Za požár se dle definice vyhlášky 246/2001 považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje nahlášen dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření.

Za požár se nepovažují případy:

 • výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,
 • hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,
 • žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,
 • vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené vyhlášky.

Událost "požár" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Nízké budovy
 • Výškové budovy
 • Průmyslové, zemědělské objekty, sklady
 • Chemický průmysl
 • Shromaždiště osob
 • Podzemní prostory
 • Kabelové kanály, kolektory
 • Lesní, polní porost, tráva
 • Trafostanice, rozvodny
 • Dopravní prostředky
 • Popelnice, kontejner, odpad, ostatní
 • Signalizace eps

Dopravní nehoda
Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud v činnosti jednotky převládají jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah dle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu se považují i případy, kdy jednotka pouze dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňuje pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

Událost "dopravní nehoda" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Vyproštění osob
 • Uvolnění komunikace, odtažení
 • Úklid vozovky
 • Únik provozních kapalin
 • Železniční
 • Letecká

Živelní pohroma
Zásah u události spojený s likvidací následků přírodních jevů.

Událost "živelní pohroma" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Povodně, záplavy, deště
 • Sníh, námraza
 • Větrná smršť
 • Sesuvy půdy
 • Ostatní

Živelní pohroma byla od 1. ledna 2010 zrušena, tyto zásahy se nyní vedou jako Technická pomoc.

Únik nebezpečných látek
Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů během výroby, dopravy nebo manipulace, a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.).

Událost "únik nebezpečných látek" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Na pozemní komunikaci
 • Do půdy
 • Na (do) vodní plochu(y)
 • Do ovzduší
 • Signalizace metanového čidla
 • Signalizace plynového čidla

Technická pomoc
Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

Událost "technická pomoc" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Otevření uzavřených prostor
 • Neakutní otevření uzavřených prostor
 • Odstranění nebezpečných stavů
 • Likvidace hmyzu
 • Destrukce objektu
 • Destrukce objektu - průmyslové, zemědělské objekty, sklady
 • Destrukce objektu - výškové budovy
 • Náhrada nefunkčního zařízení
 • Odstraňování překážek
 • Čerpání vody
 • Měření koncentrací
 • Spolupráce se složkami izs
 • Monitoring
 • Asistence u sportovních a kulturních akcí

Záchrana osob a zvířat
Událost "záchrana osob a zvířat" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • Z výšky, z hloubky
 • Podzemní prostory
 • Uzavřené prostory, výtah
 • Zasypané, zavalené
 • Z vody

Ostatní mimořádná událost
Událost "ostatní mimořádná událost" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • radiační nehoda, havárie
 • evakuace a ochrana obyvatel
 • jiné

Planý poplach

Jiné, zatím neurčeno
Událost "jiné, zatím neurčeno" se dále upřesňuje těmito podtypy:

 • zatím neurčeno
 • technologický test
 • zlomyslné volání
 

Naše technika

CAS 25- Škoda 706 RTHP

 

Technické údaje

 • výkon motoru: 118 kW
 • hmotnost vozidla: 13570 kg
 • spotřeba: 27-30 l/100 km
 • výkon čerpadla: 2500 l/min (tlak 0,8 MPa)
 • nádrž na vodu: 3500 l
 • nádrž na pěnidlo: 200l


Vybavení

 • elektrocentrála- výkon 2 kW
 • dýchací přístroje- 4 ks (Saturn S7 a S5)
 • motorová pila
 • osvětlovací stožár
 • ženýjní nářadí
 • nastavovací žebří (2 sady po 2 dílech)
 • trhací hák
 • přetklakový ventilátor
posádka: 8 osob
v jednotce od roku 1975
 

 

DA 12- Avia A30 DVS

technické údaje

 • hmontnost: 5320 kg
 • max. rychlost: 86 km/h
 • spotřeba paliva: 13,8 l/100 km

vybavení

 • přenosná motorová stříkačka PS12
 • plovoucí motorová stříkačka
 • nastavovací žebřík

posádka: 9 osob

u jednotky od roku 1991

 

PPS 12

technické udaje- motor

 • motor: škoda 981
 • objem: 1221 ccm
 • objem palivové nádrže: 23 l
 • spotřeba paliva: 11,5 l/hod

technické udaje- čerpadlo

 • odstředivé jednostupňové s plynovou vývěvou
 • výkon: 1200 l/min (tlak 0,8 MPa)
 • max. sací výška: 7,5 m
 

Další články...

 1. Členové jednotky
sobota 13. červenec 2024 15:42

Design by LernVid.com